ನಾನು ಒಂಟಿಯಾದೆ!!

ನಾನು ಒಂಟಿ ಅಲ್ಲ!!

ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಜೊತೆಗೇ ನಡೆದುಬರಿತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ..


ಕತ್ತಲು ಒಂಟಿಯಂತೆ,

ಹೌದು.

ನೆರಳೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ

ಕತ್ತಲ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ.

ಹೌದು.

ಕತ್ತಲು ಒಂಟಿ.

ನಾನು ಕತ್ತಲಾದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾದೆ.

ಇಲ್ಲ!!

ನಾನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ...

ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಜೊತೆಗಿದೆಯಲ್ಲ!!


ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಒಂಟಿಯಂತೆ

ಹೌದು.

ನಿನ್ನ ನೆನಪೂ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ.

ಭಾವಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ.

ಹೌದು.

ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಒಂಟಿ.

ನೀರವತೆ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ.

ನಾನು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾದೆ.


ನಾನು ಕತ್ತಲಾದೆ!!

ನಾನು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದೆ!!

ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾದೆ.!!

3 comments:

ದಿವಂಗತ said...

ನಾನು ಕತ್ತಲಾದೆ!!


ನಾನು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದೆ!!

ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾದೆ.!!
ishtavad saalugalu

Niveditha said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಕನಸು said...

ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು.....